daddyslab - goormEDU
There are a total of 142 lectures
in daddyslab

All Lectures (142)

[목동/목20:00/에이든]파이썬마스터

에이든

[동탄/2020.06/화,목,금]DM201

Iram Na

[수성/2020.08/수요일18시/토마스] DM103

티모시(수성)

[울산/2020.09/화요일 5시/린]DM201

Lyn Kim(울산)

[울산/2020.08/화 17시/세라] DM103

Sarah(울산)

[수성/2020.08/토요일16시/마이클] DM203

michael(대구수성)

[잠실/2020.08/수요일17시/잭] DM103

Jack (잠실)

[목동/2020여름캠프/리나] DM103

Lina Sim

[수성/2020.08/토요일11시/마이클] DM301

michael(대구수성)

[수성/2020.07/수요일14시/마이클] DC302

michael(대구수성)

[상주교육청/2020.06/월요일] 교원(아두이노)

michael(대구수성)

[수성/2020.08/토요일9시/조나단] DC302

Jonathan(대구수성)

[울산/2020.07/금요일7시/알프레드] DM104

Alfred Song(울산)

[수성/2020.07/토요일14시/사이먼] DC302

michael(대구수성)

[수성/2020.07/수요일14시/조나단] DM202

Jonathan(대구수성)

[수성/2020.07/토요일14시/조나단] DM201

Jonathan(대구수성)

[수성/2020.07/화,목 오전 11시/조나단]DM103

Jonathan(대구수성)

[울산/2020.06/토요일4시/알프레드] DM303

Alfred Song(울산)

[울산/2020.06/토 09시/세라] DM104

Sarah(울산)

[울산/2020.06/화.목14시/세라] DM103

Sarah(울산)

[수성/2020.07/화,목 오전9시30분/티모시]DM103

티모시(수성)

[수성/2020.07/수요일14시/티모시] DM103

티모시(수성)

[울산/2020.06/수19시/세라] DM103

Sarah(울산)

[잠실/2020.06/목요일19시/미키] DM103

mickey(잠실)

[울산/2020.06/토요일11시/알프레드] DM302

Alfred Song(울산)

[수성/2020.06/금요일16시/티모시]DM103

티모시(수성)

[목동/2020.06/목요일/20시/에이든]DM301

에이든

[판교/2020.06/수요일 19시30분 /안나] DM103

Anna Jang

[대치/2020.06/수요일19시30분/앨런] DM103

Ahn Alan

[울산/2020.06/수요일7시/알프레드] DM202

Alfred Song(울산)

[목동/2020.06/토요일 16시/멜빈] DM104

Lina Sim

[목동/2020.06/토요일 16시/엘라] DM103

Lina Sim

[목동/2020.06/토요일 14시/케빈] DM202

Lina Sim

[목동/2020.06/토요일 11시/엘라] DM103

Lina Sim

[목동/2020.06/토요일 11시/케이트] DM103

Lina Sim

[목동/2020.06/토요일 09시/리나] DM104

Lina Sim

[판교] 국제반

Spencer Park(판교

[판교/2020.06/화요일19시/스펜서] DM301

Spencer Park(판교

[수성/2020.05/화요일16시/조나단] DM103

Jonathan(대구수성)

[대치/2020.06/화요일19시30분/앨런] DM201

Ahn Alan

[울산/2020.06/화요일3시/알프레드] DM104

Alfred Song(울산)

[판교/2020.06/수요일 17시/안나] DM201

Anna Jang

[평촌/2020.06/토요일16시/엘] DM201

El Lee

[상주교육청/2020.06/월요일] 교원(C언어)

michael(대구수성)

[상주교육청/2020.06/월요일] AI창의융합반(C언어)

michael(대구수성)

[상주교육청/2020.06/월요일] C언어 2반

michael(대구수성)

[상주교육청/2020.06/월요일] C언어 1반

michael(대구수성)

[상주교육청/2020.06/월요일] 파이썬 2반

michael(대구수성)

[상주교육청/2020.06/월요일] 파이썬 1반

michael(대구수성)

[울산/2020.06/화.목14시/세라] DM201

Sarah(울산)

[대치/2020.06/토요일14시/샘] DC103

Sam

[판교/2020.06/토요일14시/스펜서] DM302

Spencer Park(판교

[판교/2020.06/토요일11시/스펜서] DM301

Spencer Park(판교

[판교/2020.06/토요일09시/스펜서] DRC 300

Spencer Park(판교

[판교/2020.06/토요일4시/아서] DM202 아두이노 기초

Arthur(판교)

[판교/2020.06/토요일11시/아서] DM201 C언어 for 아두이노

Arthur(판교)

[판교/2020.06/토요일9시/아서] DM203 아두이노 심화

Arthur(판교)

[판교/2020.06/목요일5시/사무엘]DM302

Samuel(판교)

[판교/2020.06/수요일5시/사무엘]DC302

Samuel(판교)

[판교/2020.06/토요일2시/사무엘]DM103

Samuel(판교)

[판교/2020.06/토요일4시/사무엘]DM104

Samuel(판교)

[판교/2020.06/토요일9시/사무엘]DM104

Samuel(판교)

[대치/2020.06/화요일17시/앨런] DM104

Ahn Alan

[대치/2020.06/목요일17시/앨런] DC302

Ahn Alan

[대치/2020.06/토요일11시/토니] DC303

Tony (대치)

[대치/2020.06/토요일9시/토니] DM202

Tony (대치)

[판교/2020.06/토요일 11시/안나] DC303

Anna Jang

[동탄/2020.06/수19:30]DM103

Iram Na

[정자/2020.06/수 19시30분/ Hoya] DM202

호야

[정자/2020.06/토요일 9시/클라라] DM103 - Thinkable Python

클라라(정자)

[정자/2020.06/화 17시/ Hoya] DM103

호야

[정자/2020.06/토 14시/Hoya] DM103

호야

[정자/2020.06/토 09시/Hoya] DM201

호야

[동탄/2020.06/ 토 09시/ Jay] DM301

jay(동탄)

[동탄/2020.06/ 토 09시/ Shean] DM202

jay(동탄)

[동탄/2020.06/ 목 19시30분/ Jay] DM201

jay(동탄)

[동탄/2020.06/ 토 16시30분/ Amy] DM103

jay(동탄)

[동탄/2020.06/ 토 14시/ Amy] DM103

jay(동탄)

[동탄/2020.06/ 토 09시/ Peter] DM104

jay(동탄)

[대치/2020.06/토요일11시/라이언] DM104

라이언(판교)

[대치/2020.06/토요일14시/라이언] DM302

라이언(판교)

[대치/2020.06/토요일11시/앨런] DC302

Ahn Alan

[대치/2020.06/토요일09시/샘] DM103

Sam

[동탄/2020.06/수17:00]DM103

Iram Na

[대치/2020.06/토요일16시/라이언] DM203

라이언(판교)

[상주교육청/2020.06/목요일] C언어

michael(대구수성)

[상주교육청/2020.06/목요일] 파이썬 2반

michael(대구수성)

[상주교육청/2020.06/목요일] 파이썬 1반

michael(대구수성)

[대치/2020.06/토요일1100/케인]DM303

Kane(대치)

[평촌/2020.06/금요일5시/빅토리아] DM201 C프로그래밍 기초

빅토리아

[판교/2020.06/토요일 9시/샐리] DM103 - Python

Lena Bin

[정자/2020.06/토요일 9시/제니퍼] DM104 - Python Project with PyGame

제니퍼 선생님 (정자)

[정자/2020.06/토요일 11시/제니퍼] DM301 - Raspberry Pi Basic

제니퍼 선생님 (정자)

[울산/2020.06/토요일 11시/린]DM201

Lyn Kim(울산)

국제 학교 특강

Spencer Park(판교

[수성/2020.05/금요일16시/마이클] DM104

michael(대구수성)

[대치/2020.06/토요일14시/에린] DM201

Erin Yu

[수성/2020.05/금요일18시/마이클] DM103

michael(대구수성)

[울산/2020.06/금17시/세라] DM103

Sarah(울산)

[수성/2020.05/토요일09시/베카] DM103

michael(대구수성)

[수성/2020.06/목요일19시/티모시]DM202

티모시(수성)

[수성/2020.05/목요일16시/조나단] DM202

Jonathan(대구수성)

[울산/2020.03/수요일7시/알프레드] DM201

Alfred Song(울산)

[울산/2020.05/수11시/세라] DM103

Sarah(울산)

[수성/2020.05/화요일18시/티모시] DC302

michael(대구수성)

[동일프로이데(9학년)/2020.05/정범수] 아두이노 기본

michael(대구수성)

[수성/2020.05/금요일16시/조나단] DC303

Jonathan(대구수성)

[수성/2020.05/목요일14시/조나단] DC303

Jonathan(대구수성)

[수성/2020.05/수요일16시/마이클] DM201

michael(대구수성)

[울산/2020.05/토요일9시/린]DM202

Lyn Kim(울산)

[울산/2020.05/목요일 5시/린]DM201

Lyn Kim(울산)

[수성/2020.05/수요일14시/조나단] DM201

Jonathan(대구수성)

[수성/2020.05/수요일18시/마이클] DM203

michael(대구수성)

[수성/2020.05/토요일14시/조나단] DC303

Jonathan(대구수성)

[수성/2020.05/토요일16시/마이클] DM202

michael(대구수성)

[수성/2020.05/토요일14시/마이클] DM203

michael(대구수성)

[평촌/2020.05/토요일9시/빅토리아] DM103

빅토리아

[수성/2020.05/토요일11시/베카] DM202

michael(대구수성)

[수성/2020.05/토요일16시/사이먼] DC302

michael(대구수성)

[수성/2020.05/토요일11시/마이클] DM103

michael(대구수성)

[울산/2020.03/금요일7시/알프레드] DM103

Alfred Song(울산)

[동탄/ 맞춤수업 / 토16시/ Jay] DM103

jay(동탄)

[울산/2020.03/토요일11시/알프레드] DRC-300

Alfred Song(울산)

[울산/2020.03/토09시/세라] DM103

Sarah(울산)

[울산/2020.03/토16시/세라] DM103

Sarah(울산)

[수성/2020.04/목요일17시/마이클] DM203

michael(대구수성)

[대치/2020.03/토요일 14시/라이언] DM301

라이언(판교)

[대치/2020.03/토요일16시/케인]DM104

Kane(대치)

[대치/2020.03/화요일 17시/매튜] DM301

Matthew(판교)

[대치/2020.03/토요일 11시/매튜] DM103

Matthew(판교)

[울산/2020.03/토요일11시/알프레드] DM301

Alfred Song(울산)

[동일프로이데(10학년)/2020.05/정범수] 파이게임

michael(대구수성)

[울산/2020.03/토요일9시/린] DM201

Alfred Song(울산)

[수성/2020.03/수,금요일14시/마이클] DM202

michael(대구수성)

[잠실/2020.03/데미안 금15:00/ DM103_파이썬]

Demian.kim

[수성/2020.2/홈과제/조나단]C언어(알고리즘)

티모시(수성)

[수성/2020.2/홈과제/조나단]파이썬심화(알고리즘)

티모시(수성)

[울산/2020.03/토요일4시/알프레드] DM302

Alfred Song(울산)

[울산/2020.02/수요일5시/린(울산)]DM103

Alfred Song(울산)

[판교 테스트지]

Arthur(판교)

[상주교육청/2020.01~02/월,목요일] 파이썬 2반

michael(대구수성)

[상주교육청/2020.01~02/월,목요일] 파이썬 1반

michael(대구수성)